วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

ความหมายของซอฟแวร์


ซอฟแวร์หมายถึง คำสั่งหรือชุดของคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ1. ซอฟแวร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟแวร์ระบบ (System Software)

ซอฟแวร์ระบบ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นชุดคำสั่งแรกที่สำคัญที่สุด และยังแปลชุดคำสั่งต่าง ๆ ให้เป็นภาษาเครื่องอีกด้วย และ Software ระบบแบ่งออกได้ดังนี้ 1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating system :OS)2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utlity Program)3. โปแกรมแปลภาษา (Compiler, translator) ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งและเหมาะกับงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่ 1. Package Program เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เขียนไว้พร้อมนำไปใช้งานได้เลย เช่น - งานด้านเอกสาร (Word Processing) - งานด้านตัวเลข (Speed Sheets) - ฐานข้อมูล (Database) -งานภาพ (Graphics) 2. User Program เป็นโปรแกรมที่ผุ้ใช้คอมพิวเตอร์เขียนเองเพื่อใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น: